โปรแกรมสร้าง QR Code และ Short URL

ตัวอย่าง https://www.senate.go.th/

QR Code
Short URL